Εκτύπωση

Κολιού - Κολιούλη Αγγελική (Πρόεδρος), Γούλας Βασίλειος, Παπαδημητρίου Νικόλαος.

Έργο της Επιτροπής είναι η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων μέσων για τις δραστηριότητες του Συλλόγου